​Д Е Й Н О С Т

 

  • Образователна, научно-изследователска и практическа дейност по осигуряване на благоприятна икономическа среда за производителите на асансьори в страната;
  • Участие в национални и международни проекти и инициативи в това направление;
  • Оказване на консултантски, експертни и други услуги на своите членове и партньорски организации;
  • Издаване, разпространение и популяризиране на интелектуалните продукти на Асоциацията чрез интернет, CD, брошури, масмедии и други информационни източници;
  • Организиране и провеждане на научни и образователни мероприятия – курсове, семинари, индивидуални обученияи други;
  • Осъществяване на експертна, консултантска и рекламна дейност; издателска и разпространителна дейност на учебно-методически ръководства, информационна и специализирана литература, аудио- и видео материали, свързани с целите на Асоциацията.
  • Маркетингови проучвания за производството, търговията и реализацията на асансьори и асансьорна техника в страната и чужбина.

 

© 2019 ALP LIFT. All rights reserved.