​Ц Е Л И Т Е

 

Създаване на съвременни условия за развитието у нас на производството, износа, търговията и сервиза на асансьори и всички дейности и фактори, от които зависи тяхното използване
   
  Създаване на условия за спазване принципите на лоялна конкуренция между производителите на асансьори в България и вносителите и оторизираните представители на производителите на асансьори извън България 
   
  Внасяне на обсъдените на заседания и оформени от Управителния съвет предложения относно дейността на своите членове за своевременно разглеждане от съответните компетентни органи.

  

За постигане на целите си АПА използва следните средства:

 • Организиране на обсъждания и разработва становища по проекти на нормативни актове и решения; дава на мнения по проектите за нови и изменения на вече съществуващите нормативни актове, свързани с осъществяване на целите, функциите и задачите на Асоциацията;
 • Разработване на проекти за развитие, свързани с производството, износа, търговията,обслужването и поддържането на асансьори;
 • Организиране на независима експертна оценка на технически решения, свързани с производството, износа, търговията, използването и обслужването на асансьори;
 • Организиране на общи прояви на своите членове, изложби на асансьори, асансьорна техника и други, представляващи интерес за тях;
 • Разработване програми и предлагането на компетентните държавни органи на проекти за приемането на нормативни актове, осигуряващи максимална гаранция за качество и безопасност при производството на асансьори;
 • Разработването и предлагането за утвърждаване на съответните държавни органи на система за сертификати за техническо, качествено и безопасно равнище при производството, вноса и предлагането на асансьори и асансьорни елементи, в съответствие със съществуващите в Европейския съюз;
 • Разработване и предлагане на членовете си на норми за колегиалност и етика в производството, вноса, износа и търговията с асансьори и асансьорни елементи;
 • Организиране съвместно със съответните браншови камари и съюзи, държавни и обществени организации на подходящи форми за защита на интересите на производителите и ползвателите на асансьори срещу лошото качество при търговията и ремонтите, резервните части, въвеждането в експлоатация и други прояви на недобросъвестност и нарушаване на стандартите;
 • Подпомагане чрез активни предложения и становища съответните държавни органи при разработване и актуализиране на законите и други нормативни актове, свързани с производството на асансьори и части за тях, технически стандарти и други;
 • Организиране по поръчение и в интерес на членовете си на дейности за реклама, демонстриране на нови технологии, образци, продукти и други срещу заплащане;
 • Набиране и обобщаване на информация за продажбата и предлагането на асансьори от своите членове, от други участници на пазара и от компетентните институции, както и предоставянето й за ползване от членовете и/или за публикуване от подбрани средства за масова информация;
 • Представителство на свои членове пред обществените и държавните органи по свързани с общата цел въпроси;
 • Представителство на Асоциацията в международни прояви с аналогични цели, без това да измества прякото представяне на нейни членове;
 • Съдействие за защита интересите на членовете си пред съответните държавни и други организации при прояви на нелоялна конкуренция, монополизъм и търговска некоректност от български или чуждестранни фирми и лица, както и от други действия в разрез със законите и възпрпрепятстваща дейността им;
 • Осъществяване на доброволно и извънсъдебно уреждане на спорове между членовете на Асоциацията.

 

© 2019 ALP LIFT. All rights reserved.