Основните направления в предмета на дейноста на Асоциацията са:

  • Образователна, научно-изследователска и практическа дейност по осигуряване на благоприятна икономическа среда за производителите на асансьори в страната
  • Участие в нацинални и международни проекти и инициативи в това направление
  • Оказване на консултантски, експертни и други услуги на своите членове и партньорски организации
  • Издаване, разпространение и популяризиране на интелектуалните продукти на Асоциацията чрез интернет, CD, брошури, масмедии и други информационни източници
  • Организиране и провеждане на научни и образователни мероприятия – курсове, семинари, индивидуални обучения, свързани с асансъорите.
  • Осъществяване на експертна, консултантска и рекламна дейност; издателска и разпротнителска дейност на учебно-методичесските раководства, информационна и специализирана литература, аудио- и видео материали, свързани с целите на Асоциацията.
  • Маркетингови проучвания за производството, търговията и реализацията на асансьори и асансьорна техника в страната и чужбина.

EFESME

european federation of elevator small and medium sized enterprises

European Federation Of Elevator Small And Medium-sized Enterprises

© 2018 ALP LIFT. All rights reserved.