Основните средства за постигане на целите са следните:

 • Чрез организиране на обсъждания и разработване на становища по проекти на нормативни актове и решения; даване на мнения по проекти за нови и измения на вече съществуващите нормативни актове, свързани с осъществяване на целите, функциите и задачите на Асоциацията.
 • Разработване на проекти за развитие, свързани с производството, износа, търговията, обслужването и поддържането на асансьори.
 • Организиране на независима експертна оценка на технически решения, свързани с производството, износа, търговията, използването и обслужването на асансьори.
 • Организиране на общи прояви на своите членове, изложби на асансьори, асансьорна техника и други, представляващи интерес за тях
 • Разработване на програми и предлагането на компетентните държавни органи на проекти за приемането на нормативни актове, осигуряващи максимална гаранция за качество и безопасност при производството на асансьори
 • Разработването и предлагането за утвърждаване на съответните държавни органи на система за сертификати за техническо, качествено и безопасно равнище при производството, вноса и предлагането на асансьори и асарсьорни елементи, в съответствие със съществуващите в Елропейския съюз
 • Разработване и предлагане на членовете си на норми за колегиалност и етика в производството, вноса, износа и търговията с асарсьори и асансьорни елементи
 • Организиране съвместно със съответните браншови камари и съюзи, държавни и обществени организации на подходящи форми за защита на интересите на производителите и ползвателите на асансьори срещу лошото качество при търговията и ремонтите, резервните части, въвеждането в експлоатация и други прояви на недобросъвестност и нарушаване на стадартите.
 • Подпомагане чрез активни предложения и становища съответните държавни органи при разработване и актуализиране на законите и други нормативни актове, свързани с производството на асансьори и части за тях, технически стандарти и други.
 • Организиране по поръчение и в интерес на членовете си на дейности за реклама, демонстриране на нови технологии, образци, продукти и други срещу заплащане
 • Набиране и обобщаване на информация за продажбата и предлагането на асансьори от своите членове, от други участници на пазара и от компетентните институции, както и предоставянето и за ползване от членовете и/или за публикуване от подбрани средства за масова информация.
 • Представителство на свои членове пред обществените и държавните органи по свързани с общата цел въпроси
 • Представителство на Асоциацията в международни прояви с аналогични цели, без това да измества прякото представяне на нейните членове
 • Съдействие за защита интересите на членовете си пред съответните държавни и други организации при прояви на нелоялна конкуренция, монополизъм и търговска некоректност от български или чуждестранни фирми и лица, както и от други действия в разрез със законите и възпрпрепятстваща дейността им
 • Осъществяване на доброволно и извънсъдебно уреждане на спорове между членовете на Асоциацията.

EFESME

european federation of elevator small and medium sized enterprises

European Federation Of Elevator Small And Medium-sized Enterprises

© 2018 ALP LIFT. All rights reserved.